YÖNETMELİKLER

SAV iç işleyişini yönetmeliklerle düzenler. Yönetmelikler, gerektikçe, oluşturulur ve Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulur. Genel Kurul'da kabul edilen biçimiyle de uygulanır. Genel Kurul, yönetmelikleri değiştirebileceği gibi yürürlükten de kaldırabilir.
Yönetmelikler, Vakıf Senedi'ne aykırı maddeler içeremez. Yönetim Kurulu'nun yürürlüğe koyduğu yönetmelikler Vakıf Senedi ve onaylanmış yönetmeliklerle çelişirse Denetim Kurulu tarafından yürürlükten kaldırılabilir.

GENEL KURUL ÜYE YÖNETMELİĞİ

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

GENEL KURUL ÜYELİĞİ YÖNETMELİĞİ

01. AMAÇ

Bu yönetmelik,

 1. SAV’ın en üst organı olan Genel Kuruluna katılabilecek,
 2. OlağanüstüGenel Kurul çağrısı yapabilecek,
 3. Vakıf Yönetim Kurulu’nu ve vakfın diğer organlarını seçebilecek ve bu organlara seçilebilecek kişileri belirleme ve
 4. Bu kişilerin vakıf Genel Kurul üyeliğinden ayrılma kurallarını tanımlamak

amacını taşır.

SAV Genel Kurul Üyeleri vakıf kurucu üyelerinden ve vakfa sonradan katılan üyelerden oluşur.

02. TANIMLAR

Genel Kurul Üyesi (Üye): Vakıf Genel Kurullarına katılma hakkı bulunan kişilerdir.

Vakfeden Kurucu Üye (Kurucu Üye): Vakfın kuruluş mal varlığını vakfa tahsis eden ve adları, soyadları ve tahsis ettikleri mali değerler vakıf senedinde yazılı olan kişilerdir.

Vakfa Sonradan Katılan Üye (Üye): Vakfa vakıf senedinde belirtilen ve aşağıda yazılan esaslara göre tahsiste bulunan ve Genel Kurul üyelikleri Vakıf Genel Kurulunca kabul edilen kişilerdir.

Vakfa Sonradan Katılmaya Aday Üye (Aday Üye): Vakıf Genel Kurul Üyesi olmak üzere, vakıf senedinde belirtilen ve aşağıda yazılan esaslara göre tahsiste bulunmuş, başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve onaylanmış fakat Genel Kurul üyelikleri henüz Genel Kurul’da görüşülmemiş olan kişilerdir. Aday üyelerin üyelikleri, aday üye olmalarından sonraki toplanacak olan ilk Genel Kurul’da görüşülür ve karara bağlanır.

03. VAKIF GENEL KURULU ÜYESİ OLUNMASI

Tüm kurucu üyeler ve vakfa sonradan katılan üyeler, vakıf Genel Kurulu üyesidirler.

Vakfa sonradan katılan üye olmak için

 1. Başvuru tarihindekiserbest piyasa rayicine göre vakfa en az 1 (bir) Cumhuriyet altını tutarında bağışta bulunmak;
 2. Başvuru tarihindekiserbest piyasa rayicine göre vakfa en az 1 (bir) Cumhuriyet altını tutarında nakdi değeri olan taşınır ya da taşınmaz mal bağışında bulunmak;
 3. Başvuru tarihindeki değerlendirmelere göre Yönetim Kurulunca katkı olarak değerlendirilecek telif hakkı ve diğer fikri hakları vakfa tahsis etmek;
 4. Genel Kurul üyeleri tarafından ödenecek olan ve miktarı Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık ödentiyi ödemeyi taahhüt etmek

gerekir.

Vakfa sonradan katılan üye olmak isteyen kişi:

 1. Yukarıda belirtilen bağış biçimlerinden birini vakfa bağışlayıp bağış makbuzu alır.
 2. Genel Kurul Üyeliği Başvuru Formu’nu doldurur.
 3. Vakıf Sekreteri, Vakıf Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısının gündemine Genel Kurul Üyeliği Başvurusunu madde olarak koyar.
 4. Vakıf Yönetim Kurulu,Yönetim Kurulu toplantısında başvuruyu görüşerek kişiyi Genel Kurul Aday Üyeliği’ne kabul eder, ya da başvuruyu reddeder. Yönetim Kurulu’nun başvuruyu herhangi bir gerekçe olmaksızın reddetme hakkı vardır.
 5. Yönetim Kurulu sekreteri Yönetim Kurulu kararını, kararın alındığı tarihten sonraki 15 takvim günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
 6. Genel Kurul Aday Üyeliği’ne kabul edilen kişinin kimlik bilgileri, ilgili Yönetim Kurulu kararı tarihi ve karar numarası Genel Kurul Üyeliği Defterine işlenir.
 7. Başvurusu kabul edilen Genel kurul aday üyesinin Genel Kurul üyeliğine kabul edilmesi, toplanacak ilk Genel Kurul’da gündeme alınır ve Genel Kurul tarafından görüşülür.
 8. Genel Kurul’daki görüşme sonrası aday üyenin üyeliğe alınması oylanır. Aday üyenin Genel Kurul üyeliğine kabulü için oy kullanan üyelerin çoğunluğunun oyunu alması yeterlidir. Oyların eşit olması durumunda Genel Kurul Divan Başkanı’nın oyu iki oy sayılır. Genel Kurul kararı ile aday üyeler toplu olarak ya da ayrı ayrı oylanabilir.
 9. Genel Kurul üyeliğine kabul edilen ve Genel Kurul Üyesi statüsü kazanan üye, aynı Genel Kurul’da diğer koşulları sağlaması durumunda Vakıf organlarına aday olabilir ve seçimlerde oy kullanabilir.
 10. Genel Kurul üyeliği kabul ya da ret edilen kişi ile ilgili Genel Kurul tarihi Genel Kurul Aday Üyesinin Üye Defterindeki bilgilerine işlenir.

04. VAKIF GENEL KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI

 1. Genel kurul üyeleri ve aday üyeler vakfın tüm hizmetlerinden, tesislerinden ve çalışmalarından öncelikle yararlanırlar. Bu hizmet, tesis ve çalışmalardan üyelere sağlanacak hak ve önceliklerin biçimi ve yönetimi Vakıf  Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Genel kurul üyeleri Vakıf Genel Kuruluna katılarak, Vakıf Genel Kurul gündemini görüşürler ve Vakıf organlarına aday olurlar ve bu organların seçiminde oy kullanırlar.

05. VAKIF GENEL KURULU ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİ

 1. Genel KurulÜyesinin İstifa Etmesi

Vakıf Genel Kurulu üyeliğinden istifa etmek isteyen kişi yazılı olarak Vakıf Yönetim Kurulu’na başvurur.Yönetim Kurulu izleyen ilk toplantıda başvuruyu onaylayarak işleme koyar.

 1. Genel Kurul Üyeliğinin Kendiliğinden Düşmesi

2 olağan Genel Kurul arasındaki 1 (bir) dönem boyunca aylık ödentilerini hiç ödememiş kişilerin Genel Kurul Üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurulun toplanacağı yıllarda şubat ayında bu durumdaki Genel Kurul üyelerine aylık ödentilerini ödememeleri durumunda Genel Kurul üyeliklerinin düşeceğini yazılı olarak bildirir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul Üye Listesinin yayınlanacağı tarihten bir önceki toplantısında, Genel Kurul Üyeliği Kendiliğinden Sona Erecek Üyeler Listesini onaylar ve Genel Kurul Üye Listesi ile birlikte Vakıf Merkezinde duyurur.

Adları Genel Kurul Üyeliği Kendiliğinden Sona Erecek Üyeler Listesinde bulunan üyeler, listeler askıdan inene kadar (3 gün), Vakıf Merkezine başvurarak aylık ödentilerini ödeyebilirler.

Aylık ödenti borçlarını ödeyen ve adları Genel Kurul Üyeliği Kendiliğinden Sona Erecek Üyeler Listesindebulunan kişilerin adları Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul Üye Listesine eklenir.

Genel Kurul Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiler, tekrar Vakıf Genel Kurul üyesi olmak istediklerinde Vakfa Sonradan Üye olmak isteyen kişilere uygulanan prosedür uygulanır.

 1. Genel Kurul Üyeliğinin Yönetim Kurulu Önerisi ve Genel Kurul Kararı ile Düşmesi

Yönetim Kurulu, Genel Kurul Üyeliğinin SAV’a zarar verdiğine oybirliği ile karar verdiği üyelerin Genel Kurul Üyeliğinin düşmesini Genel Kurul’a önerebilir.

Bu üyeler Genel Kurulun ilgili gündem maddesinde yazılı ya da sözlü olarak açıklama/savunma yapma hakkına sahiptir.

Genel Kurul kararı ile üyeliği düşürülen eski üyenin Genel Kurul’un sonraki maddelerinde üye olarak söz almaya da oy kullanma hakkı yoktur.

Vakıf Genel Kurul Üyeliği düşen bir kişi sonradan herhangi bir hak iddia edemez.

06. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI VE UYGULAMAYA GİRİŞ TARİHİ

Bu Yönetmelik hükümleri Kurucu Üyelerin ve Vakfa Sonradan Katılan Üyelerin tümüne uygulanır. Kurucu üyelerin özel bir ayrıcalığı yoktur.Yönetmelik onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA GRUBU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

01. AMAÇ

Bu yönetmelik, SAV’ın amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin yanısıra ya da Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak üzere yürütülecek çalışmalar için oluşturulacak Çalışma Gruplarının nasıl kurulacağını, bu grupların çalışmalarını nasıl yürüteceğini, sonuçlarını nasıl ortaya koyacağını ve çalışmalarını nasıl sonlandıracağını belirler ve sorumlulukları tanımlar.

02. TANIMLAR

Çalışma Grubu: Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik süreçlerden herhangi birinin yürütülmesinin sorumluluğunu alan alt örgütlenmedir.
Süreç: Bir takım girdileri çıktılara dönüştüren işlemler dizisidir. Süreç girdilere değer katar. Çıktı bir etkinlik, bir rapor, bir yayın, bir ürün gibi somut bir şey olabileceği gibi, ihtiyacı karşılamaya yönelik herhangi bir şey de olabilir. Her Çalışma Grubu’nun zorunlu çıktısı ‘Çalışma Grubu Sonuç Raporu’dur. Tüm süreçlerin başı ve sonu belirlidir. Bazı süreçler daha üst süreçler için birer işlem olarak görülebileceği gibi, bazı süreçler de başka alt süreçlerden oluşur.

03. ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI

Vakıf üyesi olsun olmasın herkes EK 1’deki başlıkları içeren bir Öneri Raporunu hazırlayarak Çalışma Grubu kurmak üzereYönetim Kurulu’na başvurabilir. Çalışma Grubu bu Öneri Raporu’nun Yönetim Kurulunca incelenmesi ve kararı sonrası kurulur.
Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu kurulması için başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde karara bağlar.
Yönetim Kurulu, karar vermeden önce Çalışma Grubu önerisini, kendi çalışma programı, sağlayabileceği kaynaklar ve diğer girdiler açısından değerlendirerek, başvuru sahibinden ek bilgi isteyebilir; önerilerde bulunabilir ve Öneri Raporunu ayrıntılandırmasını talep edebilir.
Yönetim Kurulu kararla birlikte, varsa öneri ve katkılarını başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu kurulması önerisini red etmeyi karara bağlarsa, red gerekçesini karar tarihinden sonraki 15 (onbeş) gün içinde başvuran kişiye yazılı olarak bildirir.
Yönetim Kurulu, kurulacak, kurulmakta olan ya da kurulmuş Çalışma Gruplarını Vakıf Bülteninde duyurur ve bu duyuru üzerine görev almak için başvuran üyeleri Çalışma Grubu’na katabilir. Acil durumlarda Yönetim Kurulu tarafından duyuru yapılmaksızın da Çalışma Grubu kurulabilir ve var olan gruplara üye atanabilir.

04. ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

Çalışma Grubu’nda yer alacak grup üyeleri, Çalışma Grubu’nun kendisi tarafından belirlenir. Çalışma Grubu üyelerinin Vakıf üyesi olması zorunlu değildir. Vakıf üyesi olmayan Çalışma Grubu üyeleri, çalışma gruplarının çalışmalarında diğer üyelerle eşit haklara sahiptir.
Vakıfta çalışan görevli personel Yönetim Kurulu’nun kararı ile Çalışma Gruplarında görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu kararı ile Grup üyelerini görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri dilediklerinde Çalışma Grubu toplantılarına katılırlar. Ancak çalışma Grubu’nun kendi oylamasına katılamazlar.

05. ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMA İLKE VE YÖNTEMLERI

Grupların çalışma ilke ve yöntemleri grup üyelerince belirlenir ve işbölümleri kendi üyelerince yapılır.
Çalışma Grubunun kurulması kararı sonrası Grup üyeleri Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından toplantıya çağırılır.
Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi içinde işbölümü yapar ve Öneri Raporunu, varsa Yönetim Kurulu’nun önerileri ile birlikte gözden geçirir ve Çalışma Programını ve gerekiyorsa Tahmini Bütçesini oluşturur.
En az üç üyeden oluşan Çalışma Grupları, kendi üyeleri arasından 1 (bir) Başkan ve 1 (Bir) Yazman seçerler. Daha fazla üyeden oluşan Çalışma Grupları’nda ise 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Başkan Yardımcısı ve 1 (Bir) Yazman seçilir.
Başkan Çalışma Grubu’nu temsil eder ve Grup çalışmalarını yönetir. Başkan Vekili Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın yetkilerini üstlenir ve başkanın görevini yapar. Yazmanın katılmadığı toplantılarda yazmanlık görevi Grup üyelerinin herhangi biri tarafından yerine getirilir.
Çalışma Grupları üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanırlar. Başkan, Başkan Vekili ya da Yazman’dan en az birinin katılımı olmaksızın toplantı yapılamaz. Tüm kararlar çoğunlukla verilir.
Özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya veya 3 (üç) aylık dönemde toplantıların en az yarısına katılmayan üyelerin gruplardaki görevleri kendiliğinden sona erer. Çalışma Grubu toplantısı katılım çizelgesi, Grup Yazmanı tarafından tutulur ve sonuçları Yönetim Kurulu Sekreterine duyurulur.
Çalışma Grubu toplantı periyodu, çalışma grubu tarafından saptanır ve Toplantı takvimi Yönetim Kurulu Sekreterine Grup Yazmanı tarafından duyurulur. Grup toplantıları Grup kendi çıktılarını üretene kadar devam eder. Yönetim Kurulu Sekreteri, zorunlu durumlarda toplantı sayısını arttırabilir ve tarihlerini değiştirebilir.
Toplantılarda, öncelikle Grup üyelerinin hazırlık çalışmalarının koordinasyonu sağlanır ve olağan işlemler karara bağlanır. Toplantı tutanaklarında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
Çalışma Grubunun Adı:
Toplantı Sıra Numarası:
Toplantı Tarihi (Gün, Saat):
Toplantı Kararları:
Toplantıya Katılanlar (Ad Soyad, Imza)
Bir Sonraki Toplantının Tarihi ve Gündemi:
Çalışma Grubu, çalışmalarının programlandığı süre içerisinde tamamlanamayacağını tesbit ettiğinde Çalışma Programın revize edebilir ve ek süre isteğinde bulunabilir.

06. ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALIYETİNİN SONA ERMESİ

Öneri Raporunda ve Çalışma Programında belirtilen amaçlarını gerçekleştirmiş, çıktılarını üretmiş olan Çalışma Grubu’nun faaliyeti Çalışma Grubu Sonuç Raporu’nun Yönetim Kurulu Sekreterine teslim edilmesi ile sona erer.
Çalışma Grubu amaçlarını gerçekleştirmeden ve çıktılarını üretmeden çalışmalarına son verdiğini karar altına alabilir. Yönetim Kurulu bu kararın gözden geçirilmesini isteyebilir ya da Çalışma Grubuna yeni grup üyeleri atayarak çalışmaları sürdürme kararı alabilir.
Çalışmalarına son verdiğini açıklamayan, ek süre istediğini bildirmeyen grup, raporunu, kurulma kararını izleyen ilk altı ay içerisinde Yönetim Kurulu’na sunmazsa kapatılmış sayılır.

07. DIĞER HÜKÜMLER

Çalışma Grubu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Grup üyelerine Vakıf Bütçesinden, araştırma, toplantı oturum ya da ulaşım, konaklama vb. bedeli ödenebilir.
Çalışma Gruplarının toplantı yerleri esas olarak Vakıf binalarıdır. Zorunlu durumlarda Yönetim Kurulu Sekreterinin bilgisi dahilinde başka yerlerde de toplantı yapılabilir.
Çalışma Grupları Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Çalışma Gruplarının tüm çıktılarını kullanma hakkı Vakfa aittir. Bu çıktıların kullanılıp kullanılmayacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
Çalışma Grubu’nun neden olduğu tüm gelir ve giderler Vakıf bütçesine aktarılır ve Vakıf bütçesinden karşılanır.
Çalışma Grupları ve üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmedikçe SAV’ı temsil edemezler.
Bu yönetmelik  27.05.2000 tarihinde Genel Kurul tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

EK 1. ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI IÇIN HAZIRLANACAK ÖNERI RAPORUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN BAŞLIKLAR:

Tarih
Çalışma Grubu’na Önerilen Ad
Çalışma Grubu’nun Kuruluş Gerekçesi ve Amacı, (Bu Amacın SAV’ın Amaçlarıyla Ilişkisi)
Grubun Çıktıları, Çıktıların Yararları ve Bu Yararların SAV’ın Amaçlarıyla Ilişkisi
Çalışmaları Üstlenecek Kişi ya da Kişiler
Çalışmalara Katılabilecek Kişiler
Danışma Kurulu vb. Yardımcı Kuruluşlar ya da Alt Çalışma Grupları Oluşturulup Oluşturulmayacağı, Oluşturulacaksa Önerilen Kişilerin ve Çalışma Gruplarının Adları,
Çalışmaların Başlayacağı Işlem ve Zaman
Çalışmaların Biteceği Işlem ve Zaman
Çalışmaların Ana Aşamaları ve Tahmini Zamanlamaları
Gerekli Girdi ve Kaynaklar
Girdi ve Kaynakların Elde Edilme Yöntemleri
SAV’dan Beklenen Destek ve Katkılar
Çalışma Grubu Sonuç Raporu’nu Hazırlayacak Kişi