"Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi" Kuruluyor

Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi; esas olarak Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın kuruluşundan bu yana temel ilgi alanları içinde gördüğü
    * 1974 – 1983 Dönemi Analizi ve
    * Sosyalizm Deneylerinin Analizi
çalışmalarını yürütecektir. Almanak projesi de bu merkezin çalışmaları kapsamında olacaktır.

YAKIN TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİMİZİ KURUYORUZ!

SAV Y.K'DAN DUYURU VE ÇAĞRI

Sosyal Araştırmalar Vakfı 2002 yılında Almanak’ın Internet versiyonunu açarken aşağıdaki açıklamayı yapmıştı

“KISACA SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI VE SAV.ORG.TR’nin İŞLEVLERİ ÜZERİNE

Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SAV) kurulma süreci 1996 yılı sonlarında başladı ve bu süreç - kuruluş prosedürleri gereği - ancak 2000 yılında tamamlandı.

SAV kurucuları, o üzerine çok şey söylenen ya da hiçbir şey söylenmeyen bir dönemi, 1970 – 1980 dönemini birlikte yaşamış; birlikte gülmüş birlikte ağlamış, birlikte kavga etmiş birlikte türkü söylemiş ve en acısı aralarından koparılanları birlikte toprağa vermiş bir geçmişten gelmektedir.

Ve SAV’ın üstlendiği temel iki misyondan biri, kurucularının birlikte olgunlaştığı bu dönemden çıkardıkları en büyük derslerden birinin sonucudur: Egemenlerce, korkulan ve üstü örtülen, toplumun belleğinden ve yüreğinden silinmek istenen DAYANIŞMA duygu ve bilinci, GÜNLÜK YAŞAMA MÜDAHALE iradesidir. Bu aynı zamanda egemenler açısından sistemin sürekliliğini sağlamanın ve iktidarı  ellerinde tutmanın temel koşuludur.

Bu nedenle SAV; kendini "Bireyin, kitlelerin, toplumsal katman ve sınıfların yaşama aktif bir biçimde katılmasını sağlamaya yönelik bir bilgi taşıyıcısı" olarak tanımlar; toplumda ve üyeleri arasında dayanışma duygu ve bilincinin geliştirilmesine özel bir önem verir.” diyor.

Bu nedenle SAV en başta bir DAYANIŞMA örgütüdür. Dayanışmayı tüm faaliyetlerinde hem bir araştırma konusu olarak ele alır hem de uygular. SAV, tüm çalışmalarında ürünlerinin  kollektif iradenin ve bilincin ürünü olmasına özen gösterir.

Dayanışma aynı zamanda SAV’ın varlığının da temel güvencesidir;  SAV sadece ve sadece üyelerinin ve yakın çevresinin bu bilinç ve iradesine güvenir ve bu bilinç ve iradeye yaslanır.

 SAV kendine adını veren araştırma konusunda dört temel ilgi alanı saptamıştır:

1) Küreselleşme,

2) Sınıf Analizleri

3) 1974 – 1983 Dönemi Analizi ve

4) Sosyalizm Deneylerinin Analizi

Yaşadığımız dönemde tüm dünya ölçeğinde ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel ilişkiler  değişiyor: Küreselleşme ve Sınıf Analizleri araştırmaları bu “değişim” süresinde, yönetilenler açısından “NE YAPMALI” sorusunu sorarak cevap arayacaktır.

Gelecek? Bu ülkede eşit, özgür, kardeşçe yaşanan bir hayat olacaksa kendi tarihimiz açısından 1974 – 1983 döneminin, dünya ölçeğinde ise yaşanan tüm Sosyalizm Deneylerinin kapsamlı ve sürekli bir analizi gerekiyor. SAV, yine “NE YAPMALI” sorusunun ışığında bu analizlere yönelik araştırmaları organize etmeyi planlıyor. Sosyal Araştırmalar Vakfı ve sav.org.tr  bu hedeflere uygun olarak yoluna devam edecektir.

Son olarak belirtmeliyiz ki; SAV, bu alanlarda ne tek ve biricik örgüt olmayı hedeflemektedir, ne de kendi dışında bu alanlarda herhangi birşey yapılmadığı iddiasındadır.  Sosyal Araştırmalar Vakfı, aynı yöndeki çabaların organize bir parçası olmaya özen gösterecek, tüm çabaları güçlendirmek için  üzerine düşen tüm görevleri seve seve üstlenecektir.

Saygılarımızla

SAV Yönetim Kurulu”

Bu duyurunun yapılmasından bugüne dek;

    * Henüz tasarlandığı içeriğine kavuşmamış olsa da Almanak projesi kendi ürünlerini verdi ve vermeye devam edecek.
    * Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM) kuruldu, kendi mekanizmalarını oluşturdu, kendi faaliyetini organize etmeye başladı.
    * Yine bir SAV Çalışma Grubu tarafından çıkarılan Genç Sosyal Bilim Forumu Agora yayın hayatına başladı ve dördüncü sayısını yayımladı.
    * SAV İktisadi İşletmesi, bir yayınevi olmanın asgari koşullarını oluşturdu ve kitaplarını yayımlamaya başladı.

Şimdi, yeni bir aşamadayız.

Sosyal Araştırmalar Vakfı olarak yeni bir araştırma merkezi, Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi oluşturma kararı almış bulunuyoruz.

YAKIN TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi; esas olarak Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın kuruluşundan bu yana temel ilgi alanları içinde gördüğü

    * 1974 – 1983 Dönemi Analizi ve
    * Sosyalizm Deneylerinin Analizi

çalışmalarını yürütecektir. Almanak projesi de bu merkezin çalışmaları kapsamında olacaktır.

Merkez, kendi mekanizmalarını (Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu v.b.) oluşturana dek, merkezin çalışmaları SAV Y. K tarafından koordine edilecektir.

Almanak, 1974 – 1983 Dönemi ve Sosyalizm Deneyleri Araştırmaları’nın her biri için ayrı çalışma grupları oluşturulabilir; bu karar Merkezin Yürütme Kurulu tarafından verilecektir.

SAV, kendi iç çalışmalarını yönetmelik, tüzük v.b. dokümanlarda ifade edilmiş olan kurallara göre yürüttüğünden Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği süreç içinde oluşturulacaktır.

SAV, gerek merkezin gerek olası çalışma gruplarının Danışma Kurulları’nın oluşturulması gerektiğine düşünmektedir ve bu önerisini Merkez Yürütme Kurulu’na iletecektir.

Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi, kendi çalışma programını da kendi oluşturacak olmasına karşın;

    * SAV, 3 aylık periyotta yayımlanan bir sürekli yayını çıkarmayı ve her bir konuda çeviri kitapları, derlemeleri, özgün araştırmaları SAV İktisadi işletmesi üzerinden yayımlamayı;
    * Her bir konu için internet üzerinden erişilebilecek olan bir arşiv çalışması yapmayı

Yakın dönem hedefleri içerisine almıştır.

Yayınlar için bir Editör ya da Editörler Kurulu oluşturulacak, Internet üzerinde tutulacak arşiv için de internet üzerinden ve çok kullanıcılı bir veri yükleme ortamı ve olanakları sağlanacaktır.

1974 – 1983 Dönemi Analizi

Sosyalizm Deneylerinin Analizi henüz doğrudan kamuoyunun gündemine girmemiş olmasına karşın 74 – 83 Dönemi artık gündemdedir ve birçok kuruluş bu döneme ilişkin çalışmaları programına almaktadır.

    * Daha somut ve siyasi hedeflere sahip olmasına karşın 78’liler Vakfı Girişimi ve 78’liler Dernekleri birçok ilde organize olmuş durumdadır. Bu organizasyonlarda, arşivcilik ilkelerine uygun olarak sınıflandırılmamış durumda olsa da döneme ilişkin birçok belge bulunmaktadır.
    * Tarih Vakfı Ankara Girişimi, Bellek 12 adıyla bir çalışmayı başlattığını duyurmuştur.
    * TÜSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı), başka amaçlarla da olsa aynı dönemi kapsayan bir arşiv çalışmasını yürütmektedir.

SAV, Arşiv (Belgelik) oluşturma çalışmaları için kendi dışındaki tüm kurumlarla işbirliği içine olacak ve kendi arşivini internet üzerinden araştırmacıların erişimine ve kullanımına açacaktır.

SAV, genel ve merkezi bir arşiv çalışmasının dışında, belge toplama çalışmalarını;

    * Büyük illerde ilçe /semt, küçük illerde il ölçeğinde
    * Dönemde ön plana çıkan olaylar (1 Mayıs 1977, Sivas, Malatya, Kahraman Maraş, İzmir – Tariş v.b.)
    * Organizasyonlar (TÖBDER, DİSK, Gençlik Örgütleri v.b.)
    * Siyasi Partiler, Hareketler ve Akımlar
    * Üniversitelerdeki Öğrenci Birlikleri

temelinde yapmanın süreci hızlandıracağının bilincindedir. Bu nedenle SAV, bu çalışmaları yürütmek üzere, araştırma merkezinin çatısı altında alt çalışma grupları oluşturmanın yanısıra ilgili tüm organizasyonlar ile ortak çalışma koşul ve ortamlarının yaratılmasını hedeflemektedir.

Sosyalizm Deneylerinin Analizi çalışmaları da 74 – 83 Dönemi Çalışmaları gibi, dönem, ülke ve konu (Ekonomi, Siyaset, Kültür, Toplum) esaslı olarak alt bileşenlerine ayrılarak, farklı çalışma grupları tarafından ve yine ilgili tüm organizasyonlar ile ortak çalışma koşul ve ortamları yaratılarak gerçekleştirilecektir.

Sosyal Araştırmalar Vakfı olarak bu çalışmaların;

    * Dönem tarihi, kent tarihi, kurum tarihi araştırmalarının gerektirdiği metodoloji ve tekniklerin,
    *Siyasal tarih, ekonomik tarih, toplumsal tarih, kent tarihi gibi farklı tarih kategorilerine özgü ilkelerin

bilgisine sahip, farklı alanlardan uzmanlarımızın teknik yönlendirmesi olmaksızın verimli olarak yürütülemeyeceğini ve analizlerin, çok doğal olarak, siyaset, ekonomi, tarih bilimcilerimiz ve siyasetçilerimiz tarafından yapılması gerektiğini biliyoruz.

Açıkça belirtmeliyiz:

Sosyal Araştırmalar Vakfı olarak amacımız; bu dönemlerin, “tarafsız”, “nesnel” bir tarih yazmak üzere araştırılması / analiz edilmesi değildir.

Amacımız, her ikisinde de yenildiğimiz;

1) dünya ölçeğinde, tüm insanlık tarihi boyunca ilk kez emeğin iktidara geldiğini ilan eden sosyalizm döneminin ve

2) ülkemiz ölçeğinde tüm sınıf ve tabakaların siyaset sahnesinde doğrudan yer aldığı 74 – 83 döneminin,

şimdiye dek yaşadığımız bu en kapsamlı deneyimlerin analizleri sonucunda

    * Kendi tarihimizi kendimizin yazma
    * Kendi kollektif belleğimizi oluşturma
    * Kendi geçmişimizden dersler çıkarma

çabalarına katkıda bulunmaktır. Bu çabaların, her an sorulan ve her an cevaplar üretilen “NE YAPMALI” sorusuna çalışmaların her aşamasında daha anlamlı cevaplar üretmemizi sağlayacağına inanıyoruz.

VE;

    * Siyaset bilimcilerimizi, sosyal bilimcilerimizi, tarihçilerimizi, ekonomistlerimizi, siyasetçilerimizi, uzmanlarımızı;

Araştırma Merkezimizin Yürütme, Danışma Kurullarında, dergimizin Editörler Kurulunda yer almaya,

Her iki temel araştırma alanımızda da gerek çalışmanın kapsamı, yöntemi ve programı açısından gerek uygulanması gereken metodoloji ve teknikler açısından önerilerde bulunmaya,

    * Üniversitelerde, bu konular üzerinde araştırma yapmış uzmanlarımızdan çalışmalarını değerlendirmek üzere (Editörler Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında, çalışmaların bir kısmı, SAV İktisadi İşletmesi tarafından kitap olarak, diğerleri ise Internet üzerinden elektronik kitap olarak yayımlanacaktır) merkezimize göndermeye,
    *

      İlgili tüm organizasyonları, her düzeyde işbirliğine açık olduğumuzu bilerek ortak bir araştırma ve analiz çalışması içinde yer almaya,
    * Bu çalışmalarda yer almak isteyen tüm gönüllülerimizi SAV ile ilişkiye geçmeye çağırıyoruz.

Ve, tüm kişi ve kuruluşlarımız olarak, sahip olduğumuz birikimin böylesi zorlu bir projeyi hayata geçirmeye yeteceğini biliyoruz.

Saygılarımızla

SAV Y.K

 

Not: Dokümanda esas olarak yaklaşım yöntemimizi belirttik, fakat 74 – 83 Dönemi Analizi ya da Sosyalizm Deneyleri’nin Analizi çalışmaları için, bu konuları ayrıntılandıran bir çerçeveyi çizmedik.  Bu çerçevelerin oluşturulması işinin ve hakkının  merkezin ve –olacaksa- çalışma gruplarının görevi ve hakkı olduğunu düşünüyoruz.

Bizimle ilişkiye geçmek için: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

mer Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Internet adreslerini ya da Vakfın telefon (212 292 55 85) ve fakslarını (212 292 55 86) kullanabilirsiniz.