VAKIF SENEDİ

Başlangıç

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. 

Vakfın Adı ve Merkezi

Madde   1: Vakfın adı Sosyal Araştırmalar Vakfı`dır. Söz konusu vakıf kısaca ‘SAV’ olarak adlandırılacaktır. Vakfın merkezi İstanbul`dur. Kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar kuruluş halindeki vakıf için ‘İstiklal Cad. Kallavi Sk. No:4/3 Beyoğlu - İstanbul’ adresi kullanılacaktır. Vakıf Merkezi, Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul`dan başka bir adrese nakledilebilir. Vakıf yasal gereklerini yerine getirerek yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açabilir.

Vakfın Amacı

Madde   2: Vakıf,

2.1. Toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilişkin olarak her türlü araştırmanın ortam, kurum ve araçlarını yaratmayı, her türlü araştırmayı yapmayı, bu araştırmaları her türlü iletişim aracını, ortamını kullanarak yaymayı ve sürekliliğini sağlamayı,

2.2. Bireyin, toplumsal sınıf ve katmanların günlük yaşamdaki davranışları ile ideolojik tutumları arasındaki uyum ve çelişkileri araştırmayı,

2.3. Toplumsal gelişme ve teknoloji ilişkilerini araştırmayı,

2.4. Doğanın ve çevrenin bozulmasını önleyerek, ekolojik dengenin korunması için gerekli araştırmaları ve çalışmaları yapmayı,

2.5. Siyaset, günlük hayat ilişkilerine özel bir önem vermeyi, siyasetin gerçek içeriğine kavuşturulması için toplumu sürekli bilgilendirmeyi,

2.6. Toplumsal kesimlerin en aktifi olan gençliğe ve eğitimine sürekli bir ilgi göstermeyi, gençlikle ilgili her türlü araştırmayı yapmayı,

2.7. Demokrasinin geliştirilmesi ve kurumlaştırılması açısından geçmişin tüm deneyimlerinden yararlanmayı, demokratik ilke, norm ve kuralların netleşmesinin ve yaşanmasının önünü açmayı, bu alandaki tüm deneyimlerini özellikle toplumun önüne sermeyi, gelecek yönelimlerini saptamayı,

2.8. Kendisiyle benzer işlevleri üstlenen vakıf, dernek, platform vb. örgütlenmelerle işbirliği yapmayı, ortak projeler geliştirmeyi,

2.9. Üyeleri ve toplumdaki bireyler arasında dayanışma duygularını ve bilincini geliştirecek etkinliklerde bulunmayı, amaçlar.

Vakfın Faaliyetleri

Madde 3: Vakıf tüzel kişiliği 2. Maddede yazılı amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 • Araştırma merkezi ve enstitüler kurar.
 • Bilimsel araştırmalar yapar ve yaptırır. Toplantılar, açık oturumlar, brifingler, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, kongreler vb. düzenler.
 • Eğitici ve öğretici kurslar açar ve bilimsel inceleme gezileri düzenler.
 • Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları açar.(İlk, orta, yüksek lisansüstü, dershane)
 • Uygun gördüğü öğrencilere (Yurt içinde veya dışında) karşılıksız ya da karşılıklı burs verir. Master ve doktora yapanlara olanak sağlar.
 • Amacına uygun olarak araştırma yapmak için bilim kurulları ve çeşitli uzmanlık komisyonları kurar.
 • Tüm sanat dallarında etkinlikler düzenler, kitaplık, kütüphane, müze kurar.
 • Sergiler açar, şenlik, balo, gece gibi sosyal etkinliklerde bulunur.
 • Her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar yapar. Kitap, dergi, gazete ve broşürler yayınlar. Yayınevleri kurar ve işletebilir.
 • Kültür evleri ve kültür merkezleri yaptırır ve işletir.
 • Amaçları ile ilgili yasal izinler dahilinde kültürel değerlerin, tarihi mirasların, abide ve anıtların korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir. Bu konuda tüm kamu ve özel kuruluşlarla yardımlaşmaya girer ve işbirliği yapar.
 • Huzurevleri, aşevleri, yurt, pansiyon, kreş açar. Sağlık tesisleri, poliklinikler ve hastaneler kurup işletebilir.
 • Vakfa gelir sağlamak amacıyla her türlü sosyal sportif ve turistik tesisler açar. Ticari, sınai, zirai ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek şirketler ve ekonomik işletmeler kurar, işletir, işlettirir; her türlü ticari faaliyette bulunur.
 • İlgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketin ve kamu ortaklığının hisse senetlerini, ortaklık paylarını alıp satar. Kurulu olan her türlü şirkete, kamu ortaklığına ve işletmeye iştirak eder. İthalat ve ihracat yapar, havayolları kurar, gemi ve otobüs işletmeleri kurup işletir.
 • Turizm amaçlı oteller ve moteller işletir, yatçılık, balıkçılık gibi denizcilik sektöründe faaliyet gösterecek işletmeler kurar.
 • Menkul ve gayrımenkuller alıp satar, devir ve ferağ verir. Kiralar, kiraya verir, yasal çerçevesinde bağış ve ipotek işlemleri yapar.
 • Her türlü reklam faaliyetinde bulunur.
 • İhtiyaç sahiplerine cenaze ve defin işlemlerinde gerekli olanakları sağlar. Doğum, ölüm, hastalık, sünnet ve düğün gibi durumlarda yardımcı olur.

Vakfın Yapacağı İşler ve İşlemler

Madde 4: Vakıf amacına ulaşabilmek için yasal sınırları içinde ve yetkilerini yasal çerçevede kullanarak taşınır, taşınmaz mal varlıklarını birlikte ve ayrı ayrı olarak; vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar, bağış, takas, satış v.b. veya sağlar arası anlaşmalar sonucu hukuksal işlemler yoluyla mal edinmeye, zilyed ve tasarrufta bulunmaya mal varlığını kullanmaya ve gelirlerini harcamaya, mal varlığı ile yatırımlarda bulunmaya, bunun için malvarlığını satmaya veya devretme yolu ile harcamaya;

 • Amaca uygun olmak koşuluyla bağışlanan, devredilen her türlü malvarlığını yönetmeye, menkul değerleri, hisse senetlerini ve değer taşıyan tüm senet, belge, kıymetli kağıtları almaya, satmaya, rehnetmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; taşınmazlarını ipotek etmeye, satış vaadinde bulunmaya, tramp yapmaya, tamamını veya bir kısmını yapacağı yatırım için tahsis etmeye veya hisse karşılığı devretmeye; harcamalara daha fazla kaynak sağlamak için ticari, sosyal, kültürel, ekonomik amaçlı ortaklıklar kurarak veya kurulu ortaklıklara girerek gelir ve kar paylarını almaya, yatırımlarda kullanmaya veya teminat göstermeye, gerektiğinde kredi kullanmaya, borç almaya, amaca uygun hizmet birimlerini devir temlik almaya; yıkıp yapmaya, işletmeye, kiraya vermeye; ortaklaşa çalışmaya;

 • Vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmesi için ve bunun finans kaynaklarını yaratabilmesi için yapılması gereken her türlü çalışmaları Medeni Kanun`un 46. maddesinin kendisine tanıdığı tüm hak ve yetkileri ve yükümlülükleri taşımaya ve kullanmaya yetkili kılınmıştır.

Vakıf, yurt dışında bulunan resmi veya özel kuruluş veya kişilerle yardımlaşmaya girişebilir, ortak yatırım ve çalışmalar yapabilir, bunun için sözleşmeler ön anlaşmalar düzenleyebilir.

Vakıf gelirlerini arttırabilmek ve amacına uygun çalışmalar yapabilmek için yukarıda belirtilenler dışında da olsa Kanun`un 903 sayılı yasa ile değişik hükümleri ile yasaklamadığı her türlü çalışmalarda, tasarrufta bulunabilir. 

 

Vakıf Organları

Madde 6: Vakıf Organları

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetleme Kurulu
 

Madde 7: Vakıf Genel Kurulu`nun Çalışma İlkeleri ve Süresi 

Vakıf Genel Kurulu, Vakfın en yetkili ve en üst karar organıdır. Genel Kurul, vakfeden kurucu üyelerden ve aşağıda belirtilen esaslara göre tahsiste bulunan vakfa sonradan katılan üyelerden oluşur.

 • Başvuru tarihindeki serbest piyasa rayicine göre vakfa en az 1 (bir) Cumhuriyet Altını tutarında nakit bağışta bulunanlar,

 • Başvuru tarihindeki serbest piyasa rayicine göre vakfa en az 1 (bir) Cumhuriyet Altını tutarında nakdi değeri olan taşınır ya da taşınmaz mal bağışında bulunurlar.

 • Başvuru tarihindeki değerlendirmelere göre Yönetim Kurulunca katkı olarak değerlendirilecek telif hakkı ve diğer fikri hakları vakfa tahsis edenler, Yönetim Kuruluna başvurarak, Genel Kurul üyeliği isteminde bulunabilirler.

Yönetim Kurulu bu madde uyarınca yapılan başvuruları inceleyerek istemin kabulüne veya reddine karar verilir. Maddi koşullara uysa bile Yönetim Kurulunun hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruları reddetme yetkisi vardır. Genel Kurulu üyeliği Genel Kurul kararıyla kesinleşir. Genel Kurul olağan yada olağanüstü olarak toplanabilir.

Madde 8: Olağan Genel Kurul

Genel Kurul olağan olarak 2 yılda bir Nisan ayında toplanır. Genel Kurul, Genel Kurula katılacak üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda en fazla 15 gün sonra yapılacak olan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Genel Kurula katılacak üyelerin listesini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirler ve 3 (üç) gün içinde Genel Kurul Üye Listesini Vakıf Merkezinde askıya çıkartarak 2 (iki) gün süreyle ilan eder. İki gün sonrasında listeye itiraz varsa inceleyerek sonuçlandırır ve Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerin listesini kesinleştirir. Vakıf Yönetim Kurulu, genel toplantısına katılma hak ve yetkileri kesinleşmiş üyelere, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin bilgileri, toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce yazılı olarak bildirir.

Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Sekreteri ya da Yönetim Kurulu`nun kendi içinde belirleyeceği bir üye tarafından açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Başkanlık Divanı, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşur. Sonuçlar tutanakla tespit edilir. Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Genel Kurula katılan üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Kurul kararı ile gündeme yeni madde eklenebilir ya da varolan bir madde gündemden çıkarılabilir. Fakat aşağıdaki maddelerin olağan Genel Kurul gündeminde bulunması zorunludur.

 1. Başkanlık Divanı Seçimi

 2. Çalışma, Mali ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi, Vakıf Yönetim Kurulunun aklanması.

 3. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kuruluna üyelerince gösterilen adayların duyurulması ve seçimi

Genel Kurul görüşmeleri ve kararları tutanağa geçirilir. Başkan, Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından imzalanarak, dosyasında saklanmak üzere Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa Genel Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır. Ancak Vakıf senedinin değiştirilebilmesi için katılanların 2/3’ünün değişiklik yönünde oy kullanması gerekir.

Madde 9: Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, Vakıf Yönetim Kurulu ya da onun görev yapamama durumunda vakfeden kurucu üyelerden 1/3’ünün Yönetim Kuruluna Başvurması ile,

 1. Genel Kurul Üyelerinin en az 1/3’ünün Yönetim Kuruluna başvurması ile,

 2. Vakıf Yönetim Kurulunun beşte iki çoğunlukla alacağı karar üzerine,

 3. Vakıf Denetleme Kurulunun Vakıf Mali İşleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacakları karar üzerine,

 4. Vakıf Yönetim Kuruluna katılacak yedeklerde kalmayıp Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi durumunda,

 5. Vakfeden kurucu üyelerle, sonradan kurucu üyelerin 1/3’ünün imzalı olarak Olağanüstü Genel Kurul istemi ile Yönetim Kuruluna başvurması durumunda.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi, yapılır, fakat yalnızca toplantıya neden olan konular üzerinde görüşülür ve karar alınır. Olağanüstü Genel Kurulda ek gündem önerisi yapılamaz.

Madde 10: Vakıf Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Vakfın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik kararları ilke düzeyinde almak.

 2. Yönetim kurulu Çalışma Raporlarını incelemek, gelecek dönem çalışmalarını yönlendirecek kararları almak.

 3. Vakıf, Bilanço, Gelir ve Gider tablolarını, Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve uygun görürse Yönetim Kurulunu aklamak.

 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni dönem gelir ve gider taslak bütçelerini geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını incelemek, uygun görürse kabul etmek ya da değiştirmek.

 5. Vakıf Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre için seçmek.

 6. Gerektiğinde yeni Bölge Temsilciliği, Şube ya da İrtibat Bürosu açılmasına varolanların birleştirilmesine, diğer bir biçime bürünmesi ya da kapatılması konusunda,

 7. Vakıf Yönetim Kurulunca aday üyeliğe kabul edilen ve üyeliğe önerilen kişilerin üyeliğe kabulü ya da reddi konusunda karar vermek.

 8. Yeni dönemdeki üye ödenti miktarlarını karara bağlamak ya da Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 9. Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerinin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri hazırlamak, incelemek, onaylamak ve değiştirmek.

 10. Vakfın yapacağı, 4. maddede sayılan amacına uygun işler ve işlemlere ilişkin kararlar almak ya da Vakıf Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 11. Vakıf Senedinde gerekli değişiklikleri yapmak. (Vakıf resmi senedi üzerinde yasal zorunluluk gereği veya gerekli görüldüğü için yapılacak değişiklikler için Yönetim Kurulunun önerisi üzerine veya Genel Kurul üyelerinin toplam sayısının 1/3’ü sayıdaki üyenin başvurusu üzerine görüşme açılır ve genel kurul üye sayısının 2/3’ünün oyu ile değişiklik kabul edilir.)

Vakıf Yönetim Kurulu

Madde 11: Vakıf Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından 2 (iki) yıllığına seçilen 7 asil 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçilmesinden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli ve asil üyelerin çoğunluk oyu ile kendi arasında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda vakfın da başkanıdır. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantıları Başkan bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı o da yoksa Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği bir üye yönetir.

Yönetim Kurulu kararını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır. Yönetim Kurulu üyesi özürsüz olarak üstüste 3 toplantıya ya da yılda 6 toplantıya katılmazsa çekilmiş sayılır, yerine sırası gelen yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölüşümü yapılır.

Vakfı, Vakıf Başkanı bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı, gerektiğinde ise Vakıf Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Gündelik işlemlerde Vakıf Sekreteri, vakfın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Vakıf sekreteri, vakıf işlerini Vakıf Yönetim Kurulu adına yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin isteği ile gündeme madde eklenebilir veya çıkarılabilir. Vakıf Sekreteri, Vakıf Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır, Vakfın yazışma işlerini yürütür. Vakıf Saymanı, vakfın mali işlerinin yürütülmesini, Vakıf Bütçe uygulanmasını, Yönetmelikler ve Vakıf Yönetim Kurulu kararı gereğince sağlar. Vakıf Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreteri ve Saymanına Vakıf Yönetim Kurulu kararı gereğince belirli bir harcama yetkisi verebilir. Vakfın olağan ödemelerini Vakıf Sekreteri yürütür. Banka işlemlerinde bu dört üyeden herhangi ikisinin birlikte imzası gerekir. Vakıf Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir bölümünü, Yönetim Kurulunun diğer üyelerine, Vakıf Müdürüne, Şube Yönetim Kurullarına, Temsilcilik ya da İrtibat Bürosu  Yürütme Kurullarına, sorumluluğu ve denetimi üstlenmek üzere verebilir.

Vakıf Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde  12: Vakıf Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

1. Vakfı Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ya da seçeceği kişiler aracılığıyla yurt içinde ve dışında temsil etmek .

2. Vakfı, Vakıf senedi ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

3. Vakıf hizmetlerinin sağlıklı yürümesi ve vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, vakıflara ilişkin yasal mevzuatın elverdiği sınırlar içinde vakıf amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla, yararlı ve gerekli gördüğü her işlemi yapmak. Vakfın Faaliyetleri başlığı altında sıralanan faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

4. Vakıf Genel Kurulunun yerini, gününü ve gündemini saptamak, Genel Kurula katılacak üyelerin listesini askıya almak, listeye yapılan itirazları kesin sonuca bağlamak, Genel Kurula katılacak üyelere, Genel Kurulun yerini, gününü ve gündemini bildirmek.

5. Olağanüstü Genel Kurul koşullarının gerçekleşmesi durumunda Vakıf Olağanüstü Genel Kurula çağırmak.

6. Vakıf Genel Kuruluna sunulmak üzere, çalışma raporunu ve geçmiş dönem kesin hesaplarını, yeni dönem gelir ve gider bütçelerine hazırlamak.

7. Gerekli konularda yönetmelikler hazırlayarak yürürlüğe koymak ve gerektiğinde Genel Kurulun onayına sunmak, bu yönetmeliklere göre talimatları hazırlamak.

8. Gerekli gördüğü takdirde ve yasal gereklerini de yerine getirerek yurt içinde ve dışında İrtibat Büroları açmak, Bölge Temsilciliği, Şube açma önerilerini Genel Kurula sunmak.

9. Vakfa üye olmak için başvuran üyelerin aday üyeliğini karara bağlamak. Aday üyelerin üyeliğe kabul önerisini Genel Kurula sunmak.

10. Vakıf üyelerinin yeni dönemdeki üye ödenti miktarı önerisini Genel Kurula sunmak.

11. Vakıf yetkili imzalarını belirten sirküler çıkartmak.

12. Vakıf işleri ve işlemleri için Vakıf amaçları doğrultusunda kurullar oluşturup görevlendirmek, oluşturulan kurulların başarısı için gerekli fonu ayırmak.

13. Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda diğer Vakıf, Dernek, Enstitü, Akademi vb. kuruluşlarla proje ya da etkinlik bazında işbirliği yapmak, bu işbirliklerinin olumlu sonuca ulaşması için gerekli fonları ayırmak.

14. Vakfın leyh ve aleyhindeki dava ve tesbitlerde bulunmak.

15. Vakfın amacına uygun her türlü yardım ve bağışı kabul ya da reddetmek vakfın gelirini arttırmak için yatırım yapmak.

16. Vakıfta çalışacak personelin işe alınması, işten çıkarılması şartlarını belirlemek, personel statüsünü belirlemek ve uygulamak.

Denetim Kurulu

Madde  13: Denetim Kurulunun Seçimi; Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilir. Üç asıl ve yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre sıralanırlar. Asıl üyelerden birinin ölümü veya istifası halinde yedek üyeler yedeklik sırasına göre asıl üye olurlar. Kurul ilk toplantıda kendi arasından Başkanını seçer.

Madde  14: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; Vakıf Denetim Kurulu özellikle mali açıdan Yönetim Kuruluna gerekli uyarıları yapar, önerilerini götürür. Yılda en az 4 kez (üç ayda bir) Vakfın defterlerini, gelir giderlerini ve hesaplarını inceleyerek raporlandırır. Genel Kurul Toplantısından en az 20 gün önce iki yıllık süreci kapsayan yıllık periyodda hazırlanmış Denetim Kurulu Raporunu hazırlar, vakıf üyelerine sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir ve Genel Kurul'da sunar. Vakıf Denetim Kurulu mali açıdan gerekli gördüğünde oy birliğiyle Vakıf Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmayı Yönetim Kurulundan isteyebilir.

Danışma Kurulu

Madde  15: Danışma Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği bilim, ekonomi, sosyal, siyasal, hukuk, kültür, sanat, eğitim, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri alanlarda deneyimle ve bilgili kişilerden oluşturulan uzmanlık komisyonlarını temsilen birer kişi , Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu asıl üyeleri, İrtibat Büroları ve Temsilciliklerinin yürütme kurullarından oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Vakıf Danışma Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir kez olağan toplanır. Vakıf Yönetim Kurulu aynı zamanda Danışma Kurulunun sekreteryasıdır ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.

Madde  16: Danışma Kurulunun Görevleri
-Vakıf Yönetim Kurulunca verilmiş danışma konularında inceleme yaparak raporlar hazırlamak,
-Vakfın amacı ve hizmet konularıyla ilgili, inceleme ve araştırmalar yaparak Vakıf Yönetim Kuruluna raporlar vermek, önerilerde bulunmak.
- Vakıf resmi senet değişikliği tasarıları, vakıf yönetmelikleri tasarılarını incelemek ve görüşlerini bildirmek.

Temsilcilikler  / Şubeler

Madde 17: Vakıf, çalışmalarının ya da üyelerinin belirli bölge veya illerde yoğunlaşması üzerine, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla, yurt içinde bir ili kapsayan temsilcilikler, bir ili kapsayan şubeler ya da İl ve İlçeler bazında İrtibat Büroları kurulabilir. Şube açılmasına Genel Kurul, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik açılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Temsilcilik / Şube / İrtibat Bürolarının kurulması, Organları, Görev ve Yetkileri, Vakıf Genel Kurulunda Temsili, Kapanması vb. konular ayrı düzenlenir.

Çeşitli Hükümler

Madde 18: Vakfeden kurucu ve vakfa sonradan katılan üyeler vakfın tüm hizmetlerinden, tesislerinden ve çalışmalarından öncelikle yararlanırlar. Üyelere sağlanacak hak ve önceliklerin biçimini ve yönetimini Vakıf Yönetim Kurulu belirler. Açıkça belirlenmiş ve onaylanmamış hiçbir öncelik talep edilemez.

Madde 19: Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği esas olarak gönüllüdür. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinden, Vakıfta profesyonel olarak çalışanlara verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Vakıf yararına yaptığı hizmetler karşılığı sadece yol ve konaklama giderleri gibi zorunlu harcamalar karşılanır. Bu üyeler hiçbir ücret ve tazminat talebinde bulunamazlar.

Madde 20: Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü personeli, gerekli gördüğü şartlarda çalıştırır.

Madde 21: Vakıf hesap dönemi, her yıl 1 Ocak tarihinde sona erer. Bütçenin onaylanmasına kadar yapılacak gider harcamaları, tahmini bütçede öngörülen miktarı aşamaz.

Madde 22: Vakfın Feshi ve Tasfiyesi: Vakıf amacına ulaşmak için yetersizliğe düşmüş ve yetersizliği düzeltilemez hal almış ve Vakfın kazanması sağlanmaz olmuş ise, Yönetim Kurulunun önerisi de dikkate alınarak Genel Kurulca Vakfın feshine karar verilir.

Ancak bu yola başvurmadan önce Genel Kurulca, Vakfın olanaklarının toplanarak mal ve varlıklarının gerekirse daha dar bir alanda kullanılarak hiç değilse amaçlarını kısmen gerçekleştirme olanağı yaratmaya çalışır.

Genel Kurul fesih kararı alarak tasfiye için mahkemeye başvurduğu ve mahkeme tarafından tasfiye işlemlerine başlandığında, Yönetim Kurulu tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkeme tarafından tasfiye kurulunun Yönetim Kurulunun dışında oluşturulmasının istenmesi halinde yönetim kurulu başka Vakıf Üyelerini veya üye olmayan uzmanları mahkemeye önerir.

Vakıf tasfiyesi sonucunda kalan mal varlığının nasıl ve nereye intikal edeceği vakıf amaçlarına uygun hangi kuruluşlara verileceği Genel Kurul kararıyla belirlenir.

Madde 23: Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde 10 kapasitenin yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir.

Madde 24: Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün kontrolü altındadır.

Madde 25: Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile genel hukuk kuralları uygulanır.

Madde 26: Yönergeler

Yönetim Kurulu, gerekli olan hallerde, vakıf çalışmalarının düzgün işlemesi için yönergeler hazırlar.

Madde 27: Tüzel Kişilik

Vakıf, Türk Medeni Kanunu’na göre yetkili mahkemece tescil kararı verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.