SAV E-DERGİ

HAKEM KURULU


 

Hakem Kurulu

1.   Mehmet Türkay
2.   Ahmet Haşim Köse
3.   Nurcan Özkaplan
4.   Atilla Göktürk  
5.   Melda Yaman
6.   Özgür Öztürk
7.   Özgür Narin
8.   Tolga Tören
9.   Yasemin Özgün
10. Şebnem Oğuz
11. Beyza Üstün
12. Gülhan Türkay
13. Nuray Ergüneş
14. Hakan Koçak
15. Derya  Keskin
16. Yücel Demirer
17. Besime Şen
18. Asuman Türkün
19. Ester Ruben
20. Hakan Güneş
21. Taner Timur
22. İzzettin Önder
23. Kuvvet Lordoğlu
24. Hatice Aztimur
25. Ayşe Cebeci
26. İdris Akkuzu
27. Rana Gürbüz
28. Benan Eres
29. Kurtar Tanyılmaz

MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

YAYIN KURULU

 

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serap Kurt

 

Yayın Kurulu


2. Arif Arslan
3. Azize Aslan
4. Çağın Erbek
5. Cansu Başak
6. Cihan Aydın
7. Evrim Donat
8. Hale Çelebi
9. Hasan Uğur Özmetin
10. Onur Çetintaş
11. Özlem Erdal
12. Seda Gönül
13. Selen Ertaş
14. Selma Değirmenci
15. Serap Kurt
16. Utku Zırığ

 

E-DERGİ İLKELERİ

SAV E-DERGİ YAYIN İLKELERİ


1.Toplumsal yaşamın tüm alanlarında sorgulayan, yorumlayan ve değerlendiren her türlü araştırmayı e-dergi ortamını kullanarak yaymayı ve bunların sürekliliğini sağlamayı,

2. Giderek daha da yalnızlaşan, yayın hayatından dışlanmaya çalışılan bağımsız araştırmacı ve yazarlara alan açmayı,

3. Eşitlik, özgürlük ve dayanışma temelinde özellikle toplumun  ezilen kesimlerinin sorunlarına sahip çıkan çalışmaları teşvik etmeyi,

4. Doğa - toplum ilişkilerini eleştirel perspektifle sorgulayan ve ekolojik tahribata ilişkin yapılan nitel nicel çalışmalara sahip çıkmayı,  

5. Eşitlikçi bir yaşamı temel alan bilim ve teknoloji perspektifi çerçevesinde, toplumsal gelişme ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi araştırmayı,

6. Demokrasinin geliştirilmesi ve cinsiyet eşitlikçi bir anlayışın kurumlaştırılmasına katkı sağlamak, geçmişin deneyimlerinden yararlanan,demokratik ilke, norm ve kuralların netleşmesi ve yaşanmasının önünü açacak çalışmalara yer vermeyi,

7. SAV ile benzer işlevleri üstlenen vakıf, dernek, platform vb. örgütlenmelerin işbirliğinde üretilen araştırma, rapor, makale vb.çalışmalara yer vermeyi,

8. Dayanışma duygusunu ve bilincini geliştirecek çalışmaları özellikle desteklemeyi,

Tüm bu konu ve alanlardaki  deneyimleri, toplumsal hafızaya katkı sunmak amacıyla kullanıma sunar ve gelecek yönelimlerini saptamayı hedef koyar. Her türlü bilginin bedelsiz olarak toplumsallaştırılmasının önünü açmayı görev kabul eder.

 

YAZIM KURALLARI

SAV E-DERGİ YAZIM KURALLARI

SAV e-Dergi Yazım Kuralları ve Yazarların Dikkat Etmesi Gerekenler

SAV e-Dergisi hakemli bir dergidir. SAV e-Dergisi’ne gönderilen yazılar yazarın ismi kapatılarak en az iki hakem kurulu üyesi ve yayın kurulu üyeleri tarafından  incelenir ve yazılı raporlar halinde değerlendirilir. Yazarlardan değişiklik yapmaları istenebilir. Sonuç yazara yazıyı gönderdikleri tarihten en geç iki ay sonra yazılı olarak iletilir.


Yazı Teslim Kuralları:

SAV  e-Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak başka bir yere gönderilmemiş olması gereklidir. Yazarlar, yazılarının kaynakça dahil 10 bin kelimeyi geçmemesine dikkat etmelidir. Yazılar bir buçuk satır aralığı ile yazılmalı ve sayı editörlerine gönderilmelidir. Yazarlar ayrıca kısa bir İngilizce ve Türkçe özet (en fazla 200 kelime) ve yazarın adını, adresini, telefon numarasını, e-posta adresini ve yazarı tanıtan en fazla üç satırlık bir notu içeren bir kapak sayfasını da yazılarına eklemelidirler.


Yazı Içinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Temel redaksiyon kuralı: Yazım kuralları için kaynak kitabımız Ömer Asım Aksoy’un kitabıdır (Ana Yazım Kılavuzu, İstanbul: Epsilon, 2006).
1. Yazı içinde bir yazarın ismi ilk defa geçtiğinde mutlaka ön ismi de yazılmalıdır. Sonrakilerde soyadı yeterlidir.
2. Yazı içindeki referanslarda:
Atıf yapılacak yazarın adı metin içinde ilk defa anıldığında adı ve soyadı, daha sonraysa yalnızca soyadı kullanılır.
Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.
Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Wood, 1995: 132).
• Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Marx, 1964),
• yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Marx, 1964: 34),
• yazarın adı metinde geçiyorsa (1964),
• iki yazar varsa (Marx ve Engels, 1970),
• üç ve daha çok yazar varsa (Wright vd., 1992)
biçiminde kaynak gösterilir.
Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Thompson, 1978a).
Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara atıf yapmak için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır:
(Marx, 1964: 34; Thompson, 1978a: 47).
Aynı yazarın iki kitabına aynı parantez içinde referans verildiğinde yazarın ismi tekrar yazılmaz.
Örn. (Wood, 1995: 132; 1991: 133).
3. Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır.
Örn. Wood’un Democracy against Capitalism başlıklı çalışmasında (…).
Makale başlığı ise tırnak işaretleri içine konmalıdır.
Örn. Mc Nally’nin “Language, History and Class Struggle” isimli makalesinde (…).
4. Dipnotlarda:
bkz. Wood (1995) şeklinde referans verilir.
5. Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
6. Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır..
7. Başlık ve ara başlıklarda her sözcüğün baş harfi büyük olmalı ve kalın yazılmalıdır.
Örn: Karl Mannheim ve Görece Sınıfsız Aydınlar
8. “Birisine göre” kalıplarında referans bu iki kelimenin ortasına değil, ikisinin sonuna ya da cümle sonuna yazılmalıdır.
Örn: YANLIŞ: Marx’a (1967:23) göre (…)
DOĞRU: Marx’a göre (1967: 23) (…)
9. Virgül’ü biraz daha tasarruflu kullanmak gerekmektedir. “Örneğin”, “fakat”, “zira”, “ancak”, vb. kelimelerin ardından virgül kullanılmamalıdır.


KAYNAKÇADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır. Atıf yapılacak yazarın adı metin içinde ilk defa anıldığında adı ve soyadı, daha sonraysa yalnızca soyadı kullanılır. Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Marx, 1964), yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Marx, 1964: 34), yazarın adı metinde geçiyorsa (1964), iki yazar varsa (Marx ve Engels, 1970), üç ve daha çok yazar varsa (Wright vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Thompson, 1978a). Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara atıf yapmak için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır: (Marx, 1964: 34; Thompson, 1978a: 47). Kaynakçada yalnızca metin içinde adı geçen eserlere yer verilmelidir. Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

A. Örnekler
Kitap ismi:
Sayer, D. (1987) The Violence of Abstraction: The Anaytical Foundations of Historical Materialism, Oxford: Basil Blackwell.
Çeviri kitap:
Marx, K. (1979) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol.
Dergiden makale
Abou-el-Haj, R. A. (1982) “The Social Uses for the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule”, International Journal of Middle Eastern Studies, 14 (2): 185-201.
Derleme kitaptan makale:
Mc Nally, D. (1997) “Language, History and Class Struggle”, Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.), In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda içinde, New York: Monthly Review, 26-42.
Derleme kitabın kendisi:
Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.) (1997) In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda, New York: Monthly Review.

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.
World Bank (1993) Turkey: Women in Development, Washington, D.C: World Bank.
Bir kuruma birileri tarafından hazırlanmış rapor:
Acar, F., A. Ayata, ve D. Varoğlu (1999) Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM).
Konferansa sunulmuş bildiri:
Esim, S. (2000) “Why Earn Less? Gender Based Factors Affecting the Earning of Self Employed Women in Turkey” International Association for Feminist Economics 2000 Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi Kahire, 15-17 Ağustos.
Working Paper:
Tansel, A. (2001) Economic Development and Female Labor Force Participation in Turkey: Time Series Evidence and Cross-Province Estimates, Ankara: ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Working Papers in Economics No: 01/05.
Yüksek lisans ya da doktora tezi:
Ozan, E.D. (2000) Towards a Non-Dualistic Understanding of State-Civil Society: Deriving Insights from Gramscian and Realist-Relational Perspective, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Şahin, Ö. (1997) Kadın Emeğinin Piyasaya Yeniden Çıkmasi: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Politik Sonuçları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Internet adresinden bir makale:
Ehrbar, H. G. (1998) “Marxism and Critical Realism”, http://www.econ.utah.edu/ehrbar/marx-pdf, indirilme tarihi: 19 Aralık 2001.
Röportaj:
Atılgan, G. (2000) Ertuğrul Kürkçü ile görüşme, İstanbul: 27 Eylül.

B. Açıklamalar
Kaynakçada yalnızca metin içinde adı geçen eserlere yer verilmelidir.
Yazar gerekli gördüğü takdirde bir kitabın ilk basım tarihini köşeli parantez içinde belirtebilir.
Örn. Marx, K. ([1867] 1976)
Tarih parantezinden sonra virgül konmamalıdır.
YANLIŞ: Kaygalak, S. (2001), “Yeni Kentsel Yoksulluk (…)”
DOĞRU: Kaygalak, S. (2001) “Yeni Kentsel Yoksulluk (…)”
Referansta yazarın isminin yalnızca baş harfi geçmelidir.
Örn. Marx, K.
Birden fazla yazar ismi varsa birinci yazardan sonraki yazar isimlerinde önce soyadı değil, ismin baş harfi konur
Örn. Marx, K. ve F. Engels
Kitap isimleri, dergi isimleri, konferans isimleri, tez başlıkları, rapor isimleri, internet adresi italik yazılmalıdır.
Başlık ve alt başlık iki nokta ile ayrılmalıdır.
Örn. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi
Çevirenin ismi parantez içinde yazılmamalıdır.
Derleme kitabın başlığının ardından “içinde” kelimesi eklenmelidir.
“der.” ibaresi, editörlerin isimleri yazıldıktan sonra parantez içinde belirtilmelidir.
Dergilerde Mart, Nisan gibi ay isimleri ya da bahar, kış gibi dönem isimleri konmamalıdır.
Dergi numaralarında “vol.”, “cilt” ya da “no.” ibaresine yer verilmemeli; numaralar “cilt(sayı)” şeklinde gösterilmelidir.
Örn. Historical Materialism, 13(3).
Cilt ibaresi kullanılmayan dergilere atıf yapılırken parantez kullanılmadan yalnızca sayı numarası yazılması yeterlidir. Bu durumlarda parantez kullanılmaz.
Örn. Praksis, 18: 9-22.
Referansın yayınlandığı şehir yabancı bir şehirse, yabancı dilde yazıldığı gibi bırakılmalıdır.
Yayınevi isimlerinde “yayınevi” ibaresi konmaz. “Monthly Review Press” değil, sadece “Monthly Review” denmelidir; “İmge Yayınları” değil, sadece “İmge” denmelidir.
Sayfa numaralarını koyarken “pp.” ya da “s.” ibaresi konmamalıdır. Dergilerden alınan makalelerde sayı ibaresinden sonra iki nokta konup sayfa numaraları gösterilmelidir.
Örn. 7(2): 334-376.
Derleme kitaptan alınan makalelerde ise editör ibaresinden sonra virgül konup sayfa aralığı yazılmalıdır.
Konferans tebliğinde sırasıyla üniversite, şehir ve tarih ibareleri konmalıdır.
Her referansın sonuna nokta konmalıdır.
Çeviri yazılarda referans sistemi dergimizin sistemine uyarlanmalıdır.

ESKİ SAYILAR SAV-KATKI E-DERGİ indirmek için tıklayınız...

 

GELECEK SAYILAR / ÇAĞRI

Sosyal Araştırmalar Vakfı, elektronik ortamda okuyucuyla buluşacak süreli ve hakemli sosyal bilimler dergi çalışmasına başlamıştır. İlk sayısı Haziran 2015'te çıkacak dergimize katılımınızı ve desteğinizi bekliyoruz. 

Sosyal Araştırmalar Vakfı E-Dergi, sosyal bilimlerin farklı alanlarında üretim yapan araştırmacıların, bir tema etrafında seçilen yazılarıyla Haziran 2015 tarihinde yayın hayatına başlayacak, hakemli bir yayın çalışmasıdır.

İlk sayı için belirlenen tema “Emek” olmakla birlikte, tema dışı yazılar da mevcut olması halinde değerlendirilerek, dergide yayınlanabilecektir.

Haziran 2015 tarihli ilk sayı için yazarların 15 Mart 2015 tarihine kadar yazılarını göndermeleri gerekmektedir.Makaleler dergi web sayfasında elektronik dosya halinde ve tek cilt basılı olarak yayınlanacaktır. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe'dir. Makaleler Word belgesinde hazırlanıp Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine gönderilecektir. Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması şartı aranır. Makale özetlerinin (Türkçe ve İngilizce), makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

SAV E-Dergi Yayın Kurulu